1. Văn phòng

2. Phòng Nghiệp vụ công tác dân tộc

3. Thanh tra