Chiều ngày 16/12/2022, Tại Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang tổ chức Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2022 và triển khai nhiệm vụ năm 2023. Đại diện Trưởng Ban chủ trì, các phó Trưởng Ban, Phòng Dân tộc các huyện thành phố và toàn thể CBCC tham dự.
Trong năm 2022, dưới sự lãnh đạo của Tỉnh uỷ, HĐND, UBND và sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, sự đồng thuận ủng hộ của nhân dân, tình hình vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi cơ bản ổn định, các hoạt động phát triển kinh tế - xã hội tiếp tục được duy trì và phát huy theo xu hướng thích ứng an toàn, linh hoạt. Nhân dân các dân tộc vùng đồng bào dân tộc thiểu số trong tỉnh hăng hái thi đua, lao động sản xuất và tham gia tổ chức, hưởng ứng mạnh mẽ các hoạt động văn hoá truyền thống của dân tộc, các Lễ hội văn hoá của tỉnh... Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo; hệ thống chính trị cơ sở được kiện toàn vững mạnh; đồng bào các dân tộc luôn tin tưởng và thực hiện tốt chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước.
 
Đ/c Triệu trung Hiệp - Trưởng Ban chủ trì Hội nghị
 Ban Dân tộc đã phối hợp với các Sở ngành của tỉnh, UBND các huyện thành phố tham mưu trình Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành các Chỉ thị, Nghị quyết, kế hoạch  về triển khai Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào
dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030;  giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang. Chủ động, tích cực phối hợp với các sở, ngành cấp tỉnh và UBND các huyện, thành phố triển khai thực hiện và tuyên truyền về Chương trình MTQG đến cấp ủy, chính quyền các cấp, các tổ chức chính trị xã hội và nhân dân các dân tộc trên địa bàn tỉnh bằng nhiều hình thức. Công khai thông tin trên các trang Website của tỉnh, ngành và các huyện, thành phố. Ngoài ra, quá trình triển khai các dự án, tiểu dự án các cơ quan chủ trì, phối hợp với Đài phát thanh truyền hình tỉnh, Báo Hà Giang và các cơ quan thông tấn báo chí Trung ương tổ chức tuyên truyền Chương trình trên các phương tiên thông tin đại chúng. 
 
Toàn cảnh hội nghị
Công tác lãnh chỉ đạo thực hiện chương trình nhận được sự quan tâm sát sao của cấp ủy, chính quyền các cấp từ Trung ương, tỉnh, huyện và cơ sở. Đặc biệt Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số 25-NQ/TU ngày 27/4/2022 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về lãnh đạo triển khai Chương trình; Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành các Nghị quyết nguyên tắc, tiêu chí phân bổ nguồn vốn, Nghị quyết phân bổ nguồn vốn năm 2022 và giai đoạn 2021-2025. Chương trình có chế độ, chính sách, nội dung dự án đầu tư, hỗ trợ phù hợp với mục tiệu nhiệm vụ phát triển KT-XH của tỉnh, đáp ứng nhu cầu nguyện vọng của người dân, do đó nhân dân đồng tình ủng hộ, tích cực tham gia triển khai các dự án.
Tuy nhiên năm 2022, là năm đầu triển khai thực hiện Chương trình, các Bộ, ngành Trung ương chưa ban hành đầy đủ văn bản hướng dẫn, hoặc đã ban hành nhưng chưa đủ nội dung, quy định để thực hiện. Trong quá trình triển khai Chương trình trên địa bàn tỉnh còn một số tồn tại, khó khăn, vướng mắc : Nguồn vốn giao muộn, chưa có đầy đủ hướng dẫn của Trung ương nên khó khăn trong công tác triển khai giải ngân nguồn vốn năm 2022.
Hội nghị đã thảo luận , tham gia đánh giá tháo gỡ khó khăn trong công tác giải  ngân nguồn vốn kế hoạch giao năm 2022 và đưa ra nhiệm vụ trọng tâm công tác dân tộc và Chương trình MTQG vùng đồng bào DTTS&MN năm 2023: Thực hiện đồng bộ các chính sách dân tộc gắn với 03 Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn; đảm bảo lấy Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới làm trung tâm, lồng ghép tối đa các nguồn vốn của Chương trình MTQG phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi và Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững, để phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2023, đồng thời đảm bảo thực hiện đạt được các mục tiêu chỉ tiêu Nghị quyết số 07-NQ/ĐH ngày 17/10/2020 của Đại hội Đảng bộ tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025. Cụ thể hóa Kế hoạch số 161/KH-UBND ngày 08/6/2022 của Ủy ban nhân dân tỉnh về Triển khai thực hiện Nghị quyết của Ban Thường vụ tỉnh ủy về “Chương trình mục tiêu Quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn tỉnh Hà Giang”; Kế hoạch số 172/KH - UBND ngày 29/6/2022 về triển khai thực hiện chiến lược công tác dân tộc giai đoạn 2021 - 2023, tầm nhìn đến 2045 trên địa bàn tỉnh Hà Giang; Kế hoạch 262/KH-UBND ngày 24/10/2022 của UBND tỉnh Hà Giang triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi trên địa bàn tỉnh Hà Giang giai đoạn 2021-2025.
Đ/c Triệu Trung Hiệp, Trưởng Ban Dân tộc  Kết luận hội nghị và phát động thi đua trong toàn ngành, phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác Dân tộc trong năm 2023./.

Tác giả bài viết: Trịnh Thị Thúy Hằng