Năm 2018, công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc đã có nhiều đổi mới, các nhiệm vụ cải cách hành chính được xác định cụ thể, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính, đồng thời gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm của các cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan.
Năm 2018, công tác cải cách hành chính của Ban Dân tộc đã có nhiều đổi mới, các nhiệm vụ cải cách hành chính được xác định cụ thể, gắn với những nhiệm vụ trọng tâm của kế hoạch cải cách hành chính, đồng thời gắn nhiệm vụ cải cách hành chính với việc thực hiện nhiệm vụ chuyên môn và trách nhiệm của các cán bộ, công chức, người lao động, đặc biệt là trách nhiệm của người đứng đầu trong cơ quan.
  Thực hiện Quyết định số 2632/QĐ-UBND ngày 07/12/2017 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính nhà nước năm 2018; Kế hoạch số 208/KH-UBND ngày 17/7/2018 về cải thiện, nâng cao chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công giai đoạn 2018-2020. Ban Dân tộc đã ban hành Kế hoạch số: 47/KH-BDT ngày 07/11/2017 về triển khai công tác cải cách hành chính năm 2018 để triển khai công tác cải cách hành chính của Ban với 6 nội dung theo chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2018 - 2020.
  Trong năm, công tác cải cách hành chính được lãnh đạo Ban Dân tộc thường xuyên quan tâm thực hiện, như: Công khai việc tiếp công dân và quy trình tiếp nhận và giải quyết thủ tục tại trung tâm hành chính công đúng quy định, tiến hành rà soát thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Ban Dân tộc đang thực hiện tại Ban nhằm phát hiện những quy định, thủ tục hành chính không phù hợp, trên cơ sở kết quả rà soát, đề nghị Sở Tư Pháp trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung. Xác định vị trí việc làm, coi đây là nhiệm vụ trọng tâm trong cải cách chế độ công vụ, công chức, Ban Dân tộc thực hiện theo đúng quy định và hướng dẫn của cơ quan có thẩm quyền,vị trí việc làm của cán bộ Ban đã đạt chuẩn theo qui định về trình độ chuyên môn, đến nay đã hoàn thiện đề án vị trí việc làm trình UBND tỉnh phê duyệt đảm bảo tiến độ.
  Công tác đào tạo cán bộ được lãnh đạo Ban quan tâm, đặc biệt là cán bộ công chức trong diện quy hoạch lãnh đạo, cán bộ trẻ có nhiều triển vọng phát triển, tạo mọi điều kiện để cán bộ công chức tham gia học tập, nghiên cứu, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác dân tộc trong tình hình mới, hiện nay có 01 đồng chí theo học chương trình bảo vệ luận án Tiến sỹ tại Hà Nội; 02 đồng chí đang tham gia lớp bồi dưỡng lý luận chính trị; cử 19 tham gia tập huấn, bồi dưỡng chuẩn kỹ năng công nghệ thông tin theo thông tư 03/2014/TT-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyển thông; 03 đồng chí dự thi nâng ngạch chuyên viên chính. Thực hiện tốt cơ chế tự chủ theo Nghị định số 130/2005/NĐ-CP, đảm bảo sử dụng và quản lý tốt số kinh phí được giao, thực hiện chế độ chi đúng theo quy định hiện hành, không có tình trạng lãng phí, sử dụng của công, tất cả tài chính đều được quản lý chặt chẽ theo quy định.
Việc ứng dụng công nghệ thông tin, nhất là ứng dụng phần mềm quản lý văn bản, sử dụng mạng nội bộ trong trao đổi công việc, 100% cán bộ, công chức sử dụng thư điện tử trong trao đổi công việc, hạn chế việc in ấn giấy tờ, tất cả các văn bản phát hành đều được chuyển qua email chỉnh sửa trên máy sau đó trình ký; trang thông tin điện tử của Ban hoạt động tốt, thường xuyên cập nhật tin bài lên trang thông tin điện tử của cơ quan; thực hiện duy trì áp dụng nghiêm túc hệ thống ISO trong hoạt động công vụ của cơ quan theo đúng quy trình đã triển khai thực hiện, các quy chế làm việc, quy chế văn hóa công sở của Ban Dân tộc... đều được thực hiện nghiêm túc.
   Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được đáng khích lệ, trong thực hiện cải cách hành chính vẫn còn một số tồn tại như: Phòng làm việc, trang thiết bị phục vụ công việc chưa đảm bảo; kinh phí thực hiện công tác cải cách hành chính còn hạn chế...
   Về phương hướng, nhiệm vụ năm 2019:Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn, thực hiện cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, trình Chủ tịch UBND tỉnh sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính cho phù hợp với nhiệm vụ mới (sau khi sáp nhập Ban Tôn giáo trực thuộc Sở Nội vụ về Ban Dân tộc); cử cán bộ tham gia các lớp đào tạo nâng cao trình độ chuyên môn, chính trị, quản lý nhà nước cho cán bộ, công chức theo kế hoạch, tập trung vào các nhiệm vụ trọng tâm về công tác chỉ đạo điều hành, đồng thời đưa ra những giải pháp đổi mới trong việc thực hiện và tuyên truyền về công tác cải cách hành chính, để cán bộ, công chức và người lao động cơ quan Ban Dân tộc nhận thức rõ hơn về các mục tiêu, nội dung và trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính nhà nước nói chung và của cơ quan Ban Dân tộc nói riêng, xác định rõ cải cách hành chính là công tác cần được thực hiện thường xuyên, đồng bộ và đúng quy trình mới thể hiện được tính kỷ luật, kỷ cương của nền công vụ đáp ứng các chỉ số cạnh tranh theo quy định./.

Tác giả bài viết: Vương Thị Dung