1.Trưởng ban:

Ông: Triệu Trung Hiệp

Điện thoại: 098 4755888

Email: tthiep.bdt@hagiang.gov.vn

2. Phó trưởng ban:

Ông: Dương Văn Thành

Điện thoại: 0913376333

Email: dvthanh.bdt@hagiang.gov.vn

3. Phó trưởng ban:

Ông: Đặng Đình Nhiều

Điện thoại: 0219 3506 919

Email: ddnhieu.bdt@hagiang.gov.vn

4. Phó trưởng ban

Ông: Hoàng Xuân Đẹp

Điện thoại: 0912606566

Email: hxdep.bdt@hagiang.gov.vn