Hà Giang ngay từ giai đoạn đầu của cách mạng, công tác dân tộc đã được coi trọng, trở thành sức mạnh mới, khí thế cách mạng mới cùng cả nước đấu tranh chiến thắng kẻ thù, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, xây dựng xã hội mới, đấu tranh thống nhất tổ quốc, bảo vệ vững trắc biên cương tổ quốc.

Hà Giang ngay từ giai đoạn đầu của cách mạng, công tác dân tộc đã được coi trọng, trở thành sức mạnh mới, khí thế cách mạng mới cùng cả nước đấu tranh chiến thắng kẻ thù, thực hiện thắng lợi cuộc cách mạng dân tộc, dân chủ nhân dân, xây dựng xã hội mới, đấu tranh thống nhất tổ quốc, bảo vệ vững trắc biên cương tổ quốc.

Các dân tộc tỉnh Hà giang cùng với cả nước đã tạo nên một bước ngoặt lịch sử, là mốc vàng son chói lọi trên con đường đấu tranh giải phóng dân tộc thoát khỏi ách áp bức, bóc lột của bọn đế quốc, phong kiến. Ngay từ ngày đầu cách mạng, nhiều cán bộ Việt Minh, nhiều đảng viên trung kiên của Đảng đã đến Hà giang, vào vùng dân tộc vận động cách mạng, xây dựng cơ sở các mạng, chiến khu kháng chiến như khu Trọng con, Đường âm, Đường Thượng và nhiều địa danh khác trong tỉnh, lãnh đạo toàn dân đứng lên đấu tranh giành chính quyền, đưa dân tộc ta từ kiếp nô lệ thành người làm chủ đất nước, xây dựng cuộc sống mới.

Phong trào diệt giặc đói, diệt giặc dốt, phong trào bình dân học vụ được nhân dân nhiệt tình hưởng ứng, thực hiện đạt kết quả cao, chỉ trong thời gian ngắn đã có hàng vạn người thoát nạn mù chữ, nạn đói dần được khắc phục, vận động nhân dân đóng góp sức người, sức của cho cách mạng, phục vụ kháng chiến, kiến quốc, chống lại bọn phản động Quốc dân đảng, đấu tranh phân hoá, cô lập và làm tan rã bọn thổ phỉ ở vùng cao, mở đường lên các huyện vùng cao trong tỉnh, khai hoang nương, ruộng bậc thang, đẩy mạnh phát triển kinh tế, xã hội, y tế, giáo dục, cải tạo phong tục, tập quán lạc hậu, đó là thành tích kỳ diệu trong lịch sử phát triển của các dân tộc tỉnh Hà giang.

Mỗi bước thăng trầm của lịch sử, các dân tộc tỉnh Hà Giang luôn kề vai sát cánh cùng cả nước vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách, sức sống mãnh liệt đó được bắt nguồn từ truyền thống “Con Lạc, cháu Hồng”, đoàn kết trăm họ bảo vệ quyền độc lập, tự chủ của dân tộc, nghĩa quân áo chàm kề vai sát cánh cùng nghĩa quân áo nâu chống lại các đạo quân xâm lược mạnh hơn ta gấp bội lần, bảo vệ vũng tắc giang sơn bờ cõi, với truyền thống đó, trong thế kỷ 20 đã được Đảng, Bác Hồ lãnh đạo, tạo nên sức mạnh quật cường, thực hiện cách mạng tháng Tám thành công, mở ra một trang sử mới chói lọi, là thời đại Hồ Chí Minh trong lịch sử dân tộc Việt nam.

Trong quá trình đó, tổ chức cơ quan làm công tác dân tộc được từng bước thành lập và phát triển không ngừng, tuy mỗi thời kỳ có tên gọi khác nhau, nhưng đều tập trung vào thực hiện thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ cánh mạng, chính sách dân tộc của Đảng và Nhà nước ở địa phương. Cơ quan chuyên trách công tác dân tộc ở tỉnh ra đời theo Quyết định số 2668/QĐ-UBND, ngày 31/8/2001 thành lập Ban Dân tộc - Định canh định cư mà tiền thân là Chi cục định canh định cư và Vùng kinh tế mới, đến ngày 30/12/2003, theo Quyết định số 3642B/QĐ-UBND của UBND tỉnh Hà Giang, tách ra thành Ban Dân tộc - Tôn giáo và ngày 05/01/2005, theo Quyết định số 86/QĐ-UBND chính thức lấy tên là Ban Dân tộc Tôn giáo - Định canh định cư. Căn cứ Quyết định số1120/QĐ-UBND, ngày20 tháng 4 năm 2008 của Uỷ ban nhân dân tỉnh Hà giang V/v đổi tên Ban Dân tộc, Tôn giáo- ĐCĐC thành Ban Dân tộc tỉnh Hà Giang và tên gọi đó đang được ổn định đến ngày nay